Es tracta d’inversions incloses en el Pla Director que executarà l’empresa que té adjudicada la gestió i explotació del servei municipal de sanejament. El primer bloc d’este conjunt d’actuacions encomanat per la regidoria d’Hisenda és el que va destinat a millores en la xarxa de pluvials a l’avinguda dels Esports, als carrer de Sant Joaquim i Sant Isidre i la renovació d’un tram del carrer Méndez Núñez. Caldrà substituir els trams de canonada d’esta xarxa, fet que comporta les millores d’equipaments de pluvials i l’obra civil associada a l’obertura i pavimentació de rases.

La segona de les actuacions és la substitució de la canonada de la xarxa de clavegueram del carrer del Marquès de Valterra amb carrers de Sant Joaquim i del Montsià, atès que s’ha comprovat per inspecció amb circuit tancat de televisió que presenta desperfectes, fissures i trencaments. El tram de canonada afectat és el que s’encomana substituir a Aigües de Catalunya com a empresa concessionària del servei.

Finalment, s’actuarà per renovar l’estació de bombeig d’Aigües Residuals anomenada ‘Juanito’, situada prop del restaurant amb el mateix nom, donat que les seues dimensions reduïdes provoquen la saturació ocasional, per avaria o pel mal funcionament de les bombes, amb filtracions d’aigües brutes a la platja, fet que obliga al tancament del bany ocasionalment. L’informe emès per l’enginyer municipal proposa afegir a l’estació un dipòsit contenidor per quan les bombes no funcionen correctament o quan hi haja un desbordament del cabal per falta de capacitat de l’estació. Amb el nou dipòsit es donarà resposta als problemes d’avaries i de contenció en cas de necessitat d’absorció del cabal entrant a l’estació. 

https://www.youtube.com/watch?v=TW-Uj2fFQ70

Periodista.
Twitter: @sara_hernandez