L’Ajuntament d’Ulldecona ha adjudicat ja les obres de millora de la urbanització del carrer Major, accés des de Tortosa, i dels carrers Amposta i Pare Palau, un cop acabat tot el procediment administratiu que va iniciar-se a principis del mes de febrer amb la redacció del projecte. Després, el 4 d’abril es va fer l’aprovació de l’expedient, el plec de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques que regiran el contracte d’obres. Un cop complerts els terminis establerts per la normativa vigent per la presentació d’ofertes i fetes les valoracions per part de la Mesa de Contractació, el passat 26 de juny, l’Alcaldessa d’Ulldecona, Núria Ventura, va signar el decret d’adjudicació.

El procediment complet consta de 3 lots amb un pressupost total de 91.791’3 euros. El primer representa la contractació de la pavimentació i s’hi van presentat dos empreses, resultant adjudicatària “Auxiliar de Firmes y Carreteras S.A” per valor de 47.880’91 euros. El segon lot és la contractació de millora de l’enllumenat públic. En aquest cas s’han presentat quatre propostes i l’adjudicatària ha estat l’empresa SECE, amb un pressupost de 12.368’69 euros. Finalment, al lot 3, reparació de la xarxa de clavegueram del carrer Amposta i Pare Palau, hi optaven quatre empreses més i s’ha adjudicat a “Vials i Asfaltats Independents” per valor de 30.541’50 euros. Està previst que les obres es duguen a terme durant les properes setmanes.

D’altra banda, en les properes setmanes també acabaran les obres de millora de l’accés al municipi per la carretera de Vinaròs, amb l’acabament de les voreres i la construcció d’un pas elevat de vianants per millorar les condicions de seguretat i reduir la velocitat dels vehicles a l’entrada del poble.