L’actuació a realitzar a l’escola El Marjal de Les Cases d’Alcanar (Alcanar) és una obra a iniciativa del Departament d’Ensenyament, vistes les necessitats d’ampliar en una aula l’actual escola. Serà el mateix Departament qui assumirà íntegrament tots els costos de la mateixa, des de la redacció del projecte fins l’execució de l’obra.

Concretament, les obres consisteixen en l’ampliació d’una aula d’educació primària que es construirà seguint tots els criteris del Departament d’Ensenyament, tant pel que fa a criteris d’espais, d’habitabilitat, estructurals, com de salubritat.

El procés s’inicia el proppassat mes d’octubre de 2017 per part dels Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre quan la Directora Territorial dona el vistiplau a les obres a realitzar durant l’estiu de 2018 (obres RAM) en les reunions de programació realitzades a Serveis Centrals a Barcelona.

La gestió d’aquesta obra l’assumeix l’empresa pública infraestructures.cat degut a la complexitat i a l’import de la mateixa. En aquest sentit, al mes de gener es van redactar els termes del concurs per seleccionar l’arquitecte que ha de redactar el projecte, estant en aquets moments adjudicada ja aquesta redacció.

En data 28 de febrer, l’arquitecte adjudicatari va realitzà una primera visita als Serveis Territorials de Terres de l’Ebre, i el dia 7 de març s’efectua una visita al centre per poder començar a treballar en el projecte bàsic.

A la visita, a més a més de les parts directament implicades – director Adjunt de Serveis Territorials, directora de l’escola, representant d’Infraestructures de la Generalitat, arquitecta redactora, i arquitecte de Serveis Territorials -, s’hi convida la regidora d’Urbanisme i l’arquitecte de l’Ajuntament d’Alcanar.

El projecte haurà d’estar redactat en un termini d’un mes per tal de poder realitzar la contractació, tramitar la llicència d’obres i iniciar les obres a finals del mes de juny proper, un cop no hi hagi activitat escolar en el centre educatiu.

Periodista.
Twitter: @sara_hernandez