El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimnetació ha resolt les sol·licituds d’ajuts a la cooperació per a la innovació, per a la realització de projectes pilot innovadors, corresponents a la convocatòria del 2019. D’aquesta manera, la conselleria ha aprovat 23 sol·licituds de projectes pilot innovadors, en què hi participen un total de 89 empreses. Aquests projectes generen una despesa en innovació de 3.438.313,94 euros a les empreses implicades, dels quals se subvenciona un total de 2.455.966,98 euros. Aquest ajut està cofinançant en un 57% pels pressupostos d’Agricultura, i el 43% restant l’aporta el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Així mateix, Agricultura ha aprovat una llista de reserva dels projectes admesos, que s’ajusten a les bases reguladores de l’ajut, per a possibles ampliacions de la dotació pressupostària d’aquesta convocatòria.

Els projectes aprovats ara abasten temàtiques molt diverses relacionades amb el sector agrícola i ramader, com per exemple la gestió de les dejeccions ramaderes, la millora del benestar animal, l’agricultura de precisió, innovacions en el processat d’aliments, desenvolupament de nous productes, producció ecològica, i racionalització en l’ús de fertilitzants, entre altres.

El 4 de maig, el Departament va resoldre les sol·licituds d’ajuts destinats al plantejament i redacció de projectes innovadors, per un import total de 99.876,17 euros. Mitjançant aquesta resolució es van aprovar 11 projectes d’aquesta tipologia.

L’ajut per a la realització de projectes pilot innovadors s’emmarca dins de l’operació de Cooperació per a la Innovació del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020, amb cofinançament del FEADER. Aquesta operació compta amb una dotació total de 17,6 milions d’euros per a tot el període de programació, i té com a objectiu facilitar la creació i el funcionament de Grups Operatius a través del plantejament i redacció de projectes d’innovació i la realització de projectes pilot innovadors.

Des de la primera convocatòria dels ajuts a la Cooperació per a la Innovació, l’any 2015, Agricultura ha aprovat un total de 135 projectes pilot innovadors i de 62 projectes de redacció. Aquests projectes han suposat la participació de 507 empreses i entitats del sector en projectes d’innovació.

Els Grups Operatius constitueixen un instrument d’innovació que permet al sector resoldre problemàtiques concretes o aprofitar oportunitats detectades, a partir del treball col·laboratiu entre diferents entitats (empreses agràries o forestals, cooperatives, indústries agroalimentàries, agrupacions de productors, universitats, centres de recerca, i altres agents de la cadena).

La innovació és una prioritat transversal per als objectius de la Unió Europea (UE), fonamental per a promoure un sector agroalimentari i forestal eficient des del punt de vista dels recursos utilitzats i per a afavorir la seva competitivitat i diversificació.

Els resultats obtinguts de l’execució d’aquests projectes es divulgaran a través de la xarxa d’innovació agroalimentària de Catalunya (Xarxa-i.cat) i de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI).

Autor: