El Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili (URV) va acordar divendres eliminar els màsters que tinguin menys de 20 preinscrits. També va aprovar un nou model per cobrir les places vacants del personal docent i investigador (PDI) i el protocol per implementar el retorn de l’activitat presencial, malgrat que es prioritzi la modalitat de teletreball. A banda, es va acordar ampliar amb quatre quotes fraccionades el pagament de la matrícula i permetre’l fins a l’abril de 2021.

El nou model crearà una plantilla única per les places vacants dels investigadors i les modificacions es faran a partir de les propostes d’una comissió. L’objectiu és equilibrar la plantilla i actualitzar-la amb criteris d’equitat, introduint la recerca a l’hora de dimensionar-la. Així, el professorat no s’incorporarà als departaments on hi hagi baixes permanents, sinó que es prioritzaran aquells amb menys PDI permanent. També es tindrà en compte altres criteris, com disposar de recursos per assegurar el relleu generacional, entre d’altres.

L’òrgan de govern de la URV ha reduït les hores de docència presencial, que es traduiran en hores de treball dels estudiants a casa, amb l’excepció dels ensenyaments de Medicina, Infermeria i Arquitectura. En aquests casos es preveu que la presencialitat sigui del 35% o menys en les assignatures optatives de grau i màster a partir del curs 2020-21. Pel que fa a la resta d’assignatures seria del 40% o menys.

L’aprovació del nou model respon al desajust que hi ha entre departaments causats pel fet que no es van poder substituir el 100% de les baixes permanents de professorat entre els anys 2009 i 2015 per llei. En molts d’aquests casos, es van haver de contractar com a professors associats. Això, conjuntament amb la davallada dels pressupostos de la darrera dècada, ha provocat que molts departaments no disposessin de recursos per cobrir les places dels docents.

A més, les noves mesures tenen com a objectiu variar la ràtio de professorat a temps complet i l’associat. Actualment, els professors associats imparteix el 45% de la docència, però amb la implementació de les modificacions s’estima que es reduiran fins al 35%.

Protocol de la desescalada

El Consell de Govern també va aprovar el procediment intern i les mesures preventives per retornar a l’activitat presencial. Si bé es prioritzarà el teletreball, el protocol estableix els criteris per a la incorporació presencial del personal, les mesures organitzatives, la regulació dels accessos i la circulació als edificis, i les mesures higièniques.

En concret, s’estableix que els treballadors que hagin de treballar de forma presencial, hi han d’estar el mínim temps i han de respectar la distància de seguretat. Als espais que no es pot respectar aquesta distància, s’instal·laran mampares de metacrilat. També serà obligatori l’ús de les mascaretes per moure’s per l’interior dels edificis, s’haurà d’aplicar líquid hidroalcohòlic quan s’entri als equipaments i després de tocar objectes compartits. A la vegada, s’hauran de ventilar els espais fins a quinze minuts al dia.

El protocol també inclou que l’entrada a la feina s’haurà de fer de forma esglaonada per evitar aglomeracions, adaptant els horaris i flexibilitzant les entrades i sortides de campus o edificis i s’establiran vies de circulació a l’interior dels edificis. Pel que fa al servei de neteja, haurà de netejar cada dia totes les superfícies comunes, en especial aquelles de contacte freqüent. Així mateix, els treballadors hauran de desinfectar el seu lloc de treball amb gel hidroalcohòlic.

Els estudiants podran obtenir més crèdits amb activitats de voluntariat

Els estudiants de grau podran obtenir un reconeixement de fins a un màxim de sis crèdits per participar en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. A partir del curs vinent, es reforça el compromís social i es podran obtenir tres crèdits per a activitats de cooperació i voluntariat.

A banda, també es facilitarà el pagament de la matrícula, ja que s’amplia el fraccionament de les quotes amb quatre terminis. Els pagaments es podrà efectuar fins a l’1 d’abril de 2021. D’altra banda, els estudiants que treballen en activitats econòmiques essencials en la situació d’estat d’alarma i als quals se’ls ha requerit especial dedicació laboral podran renunciar a l’avaluació d’assignatures i matricular-se el curs vinent sense recàrrec. També s’anul·len totalment o parcialment les matrícules de les assignatures que no s’han pogut impartir a causa de la covid-19.

Autor: