Des de l’Ajuntament de Flix es valora molt positivament la inclusió de mesures fiscals per a la reindustrialització del municipi en la Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic que acompanya la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2019, actualment en tràmit al Parlament de Catalunya.

Tal i com contempla el redactat actual, es tracta de dos bonificacions en els cànons de l’ARC i de l’ACA que afecten a la planta de fosfat bicàlcic del municipi.

Més concretament, es modifica l’article 16 decies de la Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus, amb relació al cànon sobre la deposició controlada de residus industrials, que resta redactat de la manera següent:

“Article 16 decies

Quota íntegra

1. La quota tributària és el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen aplicable, d’acord amb l’article 16 novies.

2. Es preveu una bonificació del 40% de la quota per als subjectes passius que disposin de projectes de transformació sectorial o de reindustrialització del municipi de Flix aprovats pel Departament competent en matèria d’indústria, sempre i quan contemplin el manteniment o la nova implantació d’activitat industrial, així com el manteniment o la creació d’ocupació, en els termes establerts per l’Acord del Consejo de Ministros d’1 de desembre de 2017, pel qual es considera d’interès general el projecte de reindustrialització en el municipi de Flix.”

També s’afegeix un apartat nou, el 14, a l’article 71 del text refós de la legislació en materia d’aigües de Catalunya, amb el text següent:

“14. En els usos industrials d’aigua corresponents a activitats incloses a les seccions B, C i D i grups A032, E360, E383 i J581, de la CCAE 2009, amb aplicació individualitzada del cànon de l’aigua, el tipus de gravamen general s’afecta dels següents coeficients, si s’escau:”

c) Coeficient de reindustrialització (Kz): 0,10 per als subjectes passius que duguin a terme actuacions industrials o empresarials d’interès general, en el marc de projectes de reindustrialització aprovats pel Govern, que creïn nova activitat industrial en un municipi o permetin el manteniment o reconversió de la ja existent per un període mínim de 3 anys, o per a aquells subjectes que contribueixin al manteniment del teixit empresarial i industrial, així com al manteniment de llocs de treball, mitjançant l’adquisició d’una o més unitats productives d’una empresa en concurs, en els darrers dos anys.”

La consideració del projecte de reindustrialització de Flix d’interès general, es va aprovar per Acord del Consejo de Ministros d’1 de desembre de 2017, i a partir de la seua entrada en vigor, es podran bonificar cànons i taxes competència de la Generalitat de Catalunya per als projectes declarats d’interès general pel Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, com el de la planta de fosfat bicàlcic de la població, que dona ocupació a una vuitantena de treballadors.

El consistori espera que la Llei es pugui tramitar i aprovar el més aviat possible, malgrat que en cas contrari, des de l’Ajuntament de Flix també s’han mantingut contactes amb el Departament d’Economia, per explorar les vies alternatives per a la seua entrada en vigor cas que aquesta no prosperi.

D’altra banda, l’Ajuntament de Flix també valora molt positivament que aquestes mesures es puguin ampliar en el futur a d’altres projectes i contribueixin a la captació de noves inversions pel municipi.

ebredigital.cat (diari digital) i Canal TE (canal de televisió), principals fonts d’informació de les Terres de l’Ebre i el Territori Sénia. Actualitat del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. Notícies sobre política, economia, societat, cultura i esports; també entrevistes. Agenda cultural i d’oci. Televisió en directe.