Mitjançant decret d’alcaldia, l’Ajuntament d’Ulldecona ha adjudicat el contracte de la segona fase d’obres per a l’execució de la rehabilitació integral de l’edifici de l’antic molí com a oficina de turisme. L’actuació inclou l’adaptació del segon pis per poder-hi desenvolupar diverses activitats així com la millora dels accessos, amb la instal·lació d’un ascensor, per superar les barreres arquitectòniques existents actualment i complir la normativa d’accessibilitat.

El passat 6 de juny es va aprovar l’expedient i el plec de clàusules administratives particulars que regien el contracte i posteriorment l’anunci de licitació. Durant el procés reglamentari es van presentar cinc empreses i fetes les valoracions pertinents de les ofertes presentades, la mesa de contractació va acordar elevar proposta d’adjudicació a l’empresa Jaen Vallés S.L amb un preu de 410.578?41 euros (IVA inclòs), una reducció del termini d’execució dels treballs en 4 mesos i una ampliació del termini de garantia en 4 anys.

Pel que fa a la direcció de l’obra, ha estat adjudicada a l’arquitecte Felip Carles, de conformitat amb les característiques que figuren a l’oferta presentada, per un import total de 12.196,80 euros (IVA inclòs). En la fase de concurs hi van participar sis ofertes.

Així mateix, ja s’ha adjudicat també la direcció de l’execució de les obres d’arquitecte tècnic, la coordinació de seguretat i salut i el control de qualitat, a Marc Pons Espinach per un import total de 8.649,38 euros (IVA inclòs). En aquest apartat van presentar-se quatre propostes.

L’edifici es troba catalogat pel Servei de Patrimoni Cultural de les Terres de l’Ebre, com una mostra d’arquitectura del modernisme agrari català, de l’il·lustre arquitecte modernista Cèsar Martinell i Brunet.