Els plans d’igualtat de les empreses i organitzacions són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de fer una diagnosi de situació, per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i per eliminar la discriminació per raó de sexe.

Després de les modificacions normatives de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació, s’ha produït una ampliació generalitzada en l’obligació d’implantació de Plans d’Igualtat a les empreses amb més de 50 treballadors enfront de les de més de dos-cents cinquanta fixada amb anterioritat. Tanmateix, totes les empreses venen obligades a establir mesures d’igualtat des de l’aprovació de la Llei orgànica per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Els plans d’igualtat fixen els objectius que es volen assolir, les estratègies que s’han d’adoptar i les accions concretes per aconseguir-los, així com sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius proposats.

La diagnosi és l’etapa crucial en el procés d’elaboració d’un pla d’igualtat. Una diagnosi complerta i exhaustiva assegurarà l’efectivitat del pla d’acció i, per tant, l’erradicació de les desigualtats en l’empresa o organització. Aquest primer pas permet conèixer quina és la situació en igualtat d’oportunitats de dones i homes en l’organització. A partir dels resultats d’aquesta anàlisi es realitzarà el disseny del pla, que incidirà en els àmbits on la diagnosi hagi detectat desigualtats.

A partir d’aquí, l’Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre exposa les obligacions de les empreses en matèria d’igualtat i les novetats introduïdes pel RDL 6/2019 així com donar eines a les empreses per a facilitat la implantació i la promoció de la igualtat de gènere. Això ho fa, a més, amb el cas pràctic dut a terme per Jabil, empresa dels Estats Units amb seu a Tortosa que fa anys que disposa d’un pla d’igualtat.

👤 Redactor a L’Ebre Notícies, l’informatiu de Canal Terres de l’Ebre. Faig connexions al Notícies en Xarxa i el magazín Ben Trobats (ambdós de La Xarxa de Comunicació Local).
📍 Tortosa, Terres de l’Ebre.