El Comitè Executiu de l’empresa pública Ports de la Generalitat ha aprovat les mesures econòmiques adoptades per l’empresa, de caràcter temporal i de gran excepcionalitat, que suposaran una aportació estimada en 1,3 milions, per ajudar a pal·liar els efectes econòmics vinculats a la crisi sanitària del coronavirus en els usuaris, gestors i agents portuaris, especialment els que han vist impossibilitada, reduïda o afectada la seva activitat, i per la utilització i/o aprofitament del domini públic portuari. L’objectiu final és que el sistema portuari català continuï contribuint al PIB de Catalunya i al manteniment de llocs de treball.

Joan Pere Gómez i Comes, Director General de Ports de la Generalitat.”Les mesures adoptades són per a pal·liar els efectes econòmics vinculats a la crisi sanitària del coronavirus com ara, els que han vist afectada la seva activitat als ports ebrencs“.

Per al Director General de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez i Comes, les mesures adoptades són per a pal.liar els efectes econòmics vinculats a la crisi sanitària del coronavirus, “com ara, els que han vist afectada la seva activitat als ports ebrencs. Impulsem mesures econòniques dirigides als usuaris, gestors i agents dels ports competència de la Generalitat, per un valor d’1,3 milions”. Gómez recorda que aquestes mesures s’adrecen a tots els sectors d’activitat portuària: “nàutic, pesquer, turistic, comercial i industrial. Perque ara més que mai estem al seu costat”.

Algunes de les mesures aprovades dirigides als sectors que desenvolupen la seva activitat econòmica i social en els ports de la Generalitat són les següents:

  • Aplicar una reducció corresponent al període de l’estat d’alarma sobre les taxes d’aprofitament a aplicar a les embarcacions esportives i d’activitats turístiques.
  • Reduir els dies en estat d’alarma en la facturació de les taxes d’ocupació de superfície (TO1) i (TO3).
  • Ampliar el termini o ajustar la facturació en les ocupacions de temporada, en funció de l’afectació acreditada per les restriccions de l’estat d’alarma.
  • Ajornar el pagament del cànon d’activitat a facturar en aquest exercici 6 mesos a partir de la finalització de l’estat d’alarma.
  • Reduir la tarifa E3 de subministrament d’electricitat i aigua, durant els dies en estat d’alarma i els 3 mesos posteriors que com a mitjana suposarà una reducció del 20%.

Principals mesures adoptades

Les mesures impulsades per Ports de la Generalitat són d’aplicació a tots els sectors d’activitat portuari (nàutic, pesquer, turístic, comercial i industrial), prèvia sol·licitud de l’interessat, amb el compliment dels requisits establerts i s’afegeixen a les que ha adoptat el Govern de la Generalitat i que es poden consultar a la pàgina web de Ports de la Generalitat.

Preus privats

Mantenir per a l’exercici 2020 els preus privats vigents en exercicis anteriors, sense experimentar cap variació a l’alça. En la tarifa E3 de subministraments d’electricitat i aigua, durant els dies en estat d’alarma i els 3 mesos posteriors, no s’aplicaran els coeficients de repercussió, que com a mitjana suposarà una reducció del 20% en la facturació.

Taxes portuàries per l’aprofitament especial del domini públic portuari

Pel que fa a les embarcacions vinculades al sector turístic (taxes TA1 i TA2) es reduirà en la facturació el període en estat d’alarma, amb possibilitat d’ampliar la temporada i a les d’embarcacions esportives (taxa TA5) es reduirà en la facturació el període en estat d’alarma. Mentre duri el període d’afectació de la declaració d’estat d’alarma per fomentar el confinament sanitari se suspèn la taxa d’estacionament de vehicles (TA6).

Taxes portuàries per la utilització privativa del domini públic portuari

En les activitats de temporada subjectes a les taxes TO1 i TO3, es reduirà el període de declaració d’estat d’alarma per la no utilització de la superfície o bé s’ampliarà proporcionalment el termini de finalització.

En les concessions i autoritzacions vigents subjectes a la TO1, es reduirà el període en estat d’alarma en la facturació, aplicant el percentatge reductor següent: dies en situació d’alarma/dies d’ocupació anuals.

Per a les empreses concessionàries o autoritzades que acreditin accions de solidaritat i suport a la lluita contra la COVID-19, especialment en l’àmbit de la innovació i de suport tecnològic i/o productiu, per al subministrador de material sanitari i/o de protecció, en la liquidació de les taxes es reduirà el període de declaració d’estat d’alarma, que s’aplicarà en la següent facturació, amb el percentatge següent: dies en situació d’alarma/dies d’ocupació anuals, encara que no concorri el requisit general de la davallada d’activitat, del qual estarien exempts.