El Ministeri de l’Interior, a través de la Direcció General de Suport a les Víctimes del Terrorisme, ha reconegut de moment a 96 persones com a víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils (Tarragona) i per l’explosió d’Alcanar (Tarragona), als quals cal sumar altres 24 persones a les quals s’han atorgat ajudes com a afectats.

En concret, han obtingut l’estatus de víctimes 79 persones per l’atemptat de Barcelona, 8 pel de Cambrils i altres 9 persones per l’explosió que va tenir lloc a Alcanar.

Quan es compliran dos anys dels atemptats d’agost de 2017, en els quals van morir 16 persones i 137 van resultar ferides, la Direcció General de Suport a les Víctimes del Terrorisme ha tramitat 549 expedients, dels quals s’ha resolt el 74 per cent. D’aquests, 211 han estat estimats, d’acord amb els requisits establerts en la Llei de Reconeixement i Protecció Integral a les Víctimes del Terrorisme.

Cal assenyalar que una mateixa víctima pot tenir dos expedients aprovats, un per danys físics i un altre per psicològics.

Aquestes dades no són definitius, ja que algunes víctimes es troben en procés d’incapacitat temporal o de consolidació de seqüeles definitives, per la qual cosa no s’ha pogut procedir encara a la seva valoració.

De moment s’han abonat 5.231.029 euros en concepte d’indemnitzacions per danys personals i ajudes. Respecte a les sol·licituds per danys personals, han estat estimades el 100 per cent de les formulades per defunció i incapacitat permanent, un 44 per cent de lesions no invalidants i un 19 per cent de les corresponents a incapacitat temporal.

A més, s’han estimat un 95 per cent de les ajudes sol·licitades per a assistència immediata, així com un 31 per cent de les formulades per a assistència sanitària i psicològica.

La Llei de Reconeixement i Protecció Integral a les Víctimes del Terrorisme estableix una sèrie de requisits clars per a la consideració de víctima del terrorisme: haver sofert acció terrorista, tenir presència directa en l’acció terrorista o haver sofert danys personals conseqüència de l’acte terrorista.

Per a obtenir la condició de víctima és necessari confirmar la presència del sol·licitant atesos els límits d’espai i temps fitats pels informes oficials de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.
Determinada la presència directa, es realitza una valoració de les lesions per l’Assessoria Mèdica i/o per l’Equip de Valoració d’incapacitats de la Seguretat Social. El Ministeri de l’Interior ha de resoldre conforme a aquesta valoració mèdica, segons indica la llei.

Aquest criteri ha estat avalat per l’Audiència Nacional, que ja ha dictat una primera sentència confirmant aquesta interpretació del Ministeri de l’Interior.

Atenció Immediata

L’atenció a les víctimes ha estat constant i immediata des de 17 d’agost de 2017. La mateixa tarda que es va cometre l’atemptat en Les Rambles de Barcelona es va activar al personal de la Direcció General de Suport a les Víctimes del Terrorisme. Es van formar dos equips, un a Catalunya i un altre que va estar realitzant labors de suport des de la seu de la pròpia Direcció General. Durant els primers dies i durant aquests dos anys transcorreguts des dels atemptats, s’han dut a terme tasques de coordinació amb consolats i ambaixades dels països d’origen de les víctimes; el Consorci de Compensació d’Assegurances, adscrit al Ministeri d’Hisenda, i les associacions i fundacions de víctimes del terrorisme.

La intervenció amb els afectats dels atemptats s’ha basat en els llistats facilitats per la Generalitat de Catalunya, competent en l’atenció sanitària. Segons aquesta informació, queda acreditat que van morir 16 persones, 5 espanyoles, una de doble nacionalitat i 10 estrangeres. I van resultar ferides, 137, de les quals 32 eren de nacionalitat espanyola.

Conclosa la fase d’intervenció immediata, es va assignar un treballador social a cada família de morts i a cada ferit que ha fet seguiment constant d’estat i, si així ho han demandat, se’ls deriva a atenció especialitzada.

Posteriorment, es van rebre demandes d’informació i/o sol·licituds d’indemnització de nombroses persones que, no figurant en els llistats oficials, al·legaven trobar-se presents en el lloc i moment dels atemptats o en zones adjacents, o que van ajudar en l’evacuació de ferits, i amb els qui no es va poder contactar inicialment per desconèixer la seva existència.

A aquestes persones també se’ls ha facilitat informació i se’ls ha prestat assessorament sobre els drets de les víctimes de terrorisme reconeguts en la llei, així com en la tramitació administrativa dels seus respectius expedients.

Ajuda psicològica

A més, el Ministeri de l’Interior ha facilitat atenció psicològica continuada i gratuïta a les persones afectades pels atemptats de Catalunya, a través de la Xarxa Nacional de Psicòlegs d’Atenció a Víctimes del Terrorisme.

Les teràpies es financen directament amb el psicòleg, evitant que les víctimes les hagin d’abonar a compte. En relació als afectats estrangers, a causa del retorn als seus països d’origen, se’ls ha ofert l’abonament de les teràpies que no estiguin a la disposició dels seus sistemes sanitaris.