L’Ajuntament de la Ràpita ha elaborat la primera diagnosi de la situació actual de la infància i l’adolescència al municipi per analitzar i conèixer de primera mà
la seva realitat, amb la finalitat de dissenyar polítiques públiques que els siguin efectives i formular el proper pla que s’oriente a la millora i transformació d’aquesta
realitat. Aquesta diagnosi s’ha desenvolupat com un procés participatiu que ha implicat a la ciutadania promovent vincles i generant xarxes de relació entre els actors implicats
en la infància i l’adolescència de la Ràpita.

Aquest matí, s’ha presentat en una roda de premsa a l’Ajuntament de la Ràpita la importància de fer la diagnosi i els beneficis que comporta. L’alcalde de la Ràpita,
Josep Caparrós, ha declarat que “es tracta d’un document estratègic i estructural que permetrà tenir una radiografia de la situació d’infància i adolescència a la Ràpita per
poder implementar, de manera eficaç, totes les polítiques socials d’aquest àmbit que es consideren oportunes davant les conclusions extretes”.
Un miler de persones entre tècnics i tècniques de les diferents àrees de l’ajuntament; persones amb expertesa en l’àmbit de l’educació, salut i serveis socials; entitats i
associacions que treballen amb i per a la infància; gent gran, progenitors i els mateixos infants i adolescents han col·laborat i contribuït en aquest estudi que aspira a contenir
una visió àmplia, fonamentada i representativa de les febleses, fortaleses i necessitats identificades.

La metodologia emprada per obtenir una visió diversa i exhaustiva de la infància i l’adolescència han estat sessions de treball amb el Consell d’infants, grups de
discussió, qüestionaris i consulta d’estudis i documents recents sobre aquesta qüestió. La regidora de Polítiques Socials i Igualtat, Oona Tomàs, ha exposat que “en el
moment que vam decidir fer l’estudi, vam apostar perquè la ciutadania participés en aquest estudi a través dels qüestionaris, reunions o els grups de discussions”. Tomàs
ha afegit que “des de la regidoria agraïm la implicació de totes aquestes persones”.

En aquest estudi s’han treballat diversos àmbits dels quals s’han detectat febleses i fortaleses: la demografia; la participació i els drets dels infants; la infància i la família;
l’educació; la salut; la igualtat i la diversitat; la pobresa infantil i familiar; la infància en risc social i violència entre iguals; els recursos culturals, esportius, d’oci i temps de
lleure; les tecnologies per a la relació, informació i comunicació; i les condicions urbanístiques, mediambientals i de mobilitat que els afecten.
De tots aquests àmbits s’han extret una sèrie de conclusions de les quals l’educadora social de la Ràpita, Maite Ignacio, n’ha destacat algunes com la incorporació de
polítiques de participació en infància, la mancança en la difusió dels drets dels infants, la creació de la taula d’infància per a millorar la detecció de les situacions de risc, la
necessitat de millorar les conductes d’alimentació i de descans o les dificultats a nivell de mobilitat, entre altres. L’educadora social ha apuntat que “el fet de conèixer allò que
volen els infants ens ajuda a implementar activitats de lleure més adequades als seus gustos.