Unió de Pagesos denuncia la inconstitucionalitat de la valoració de les construccions agràries que fa l’Estat

Unió de Pagesos denuncia que el Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2018 és contrari a l’establert a l’article 31.1 de la Constitució Espanyola i als apartats 1 i 2 de l’article 3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en lesionar els drets dels contribuents amb construccions indispensables per al desenvolupament de les activitats agrícoles, ramaderes o forestals (construccions agràries). El sindicat alerta que, segons aquest Projecte, la base liquidable de l’Impost de béns immobles (IBI) de naturalesa rústica serà desproporcionada i inequitativa, amb la incorporació de la valoració cadastral de les construccions agràries a cost de reposició (valor de mercat, quan el de les construccions agràries és quasi inexistent). Aquest tribut no es basarà ni en la capacitat econòmica, ni en els principis de justícia, generalitat, igualtat, progressiva i distribució equitativa de la càrrega tributària.

Unió de Pagesos també denuncia que el Projecte de llei de pressupostos per al 2018 manté el pressupost del Ministeri d’Agricultura en l’assignació més baixa des del 2009 (2,14%) respecte al conjunt del pressupost general. Cal recordar que el 2009 es va iniciar la crisi econòmica i els comptes del Ministeri van entrar en una davallada pressupostària. Mentre que el Projecte per aquest any eleva a 451.119 milions d’euros el pressupost total, amb un increment d’1,80% respecte del 2017, el destinat a Agricultura té una assignació de 9.649,3 milions d’euros, situant-se en un 27% per sota del que hi ha haver el 2009.

El Projecte de pressupostos del 2018 preveu per al Ministeri que la Unió Europea hi aporti un 79,7% de les despeses operatives, amb una aportació de 6.910,8 milions d’euros. Per tant, l’aportació de l’Estat només representa el 20,3% d’aquestes despeses i 1.758,8 milions d’euros, quantitat superior en un 4,4% a la del 2017. En les esmenes als pressupostos de l’Estat, el termini de presentació de les quals acaba el 27 d’abril, Unió de Pagesos proposarà a tots els grups parlamentaris al Congrés dels Diputats millores legals per al sector, com la correcció de la valoració cadastral de les construccions agràries per inconstitucional, així com compensar l’aplicació il·legal els darrers quatre anys de les regularitzacions cadastrals efectuades pel Ministeri d’Hisenda, tenint en compte que ha cobrat l’IBI de naturalesa rústica per la valoració d’aquestes construccions agràries a cost de reposició.

El sindicat també demanarà una reassignació de recursos per augmentar la dotació del Pla Nacional d’Assegurances Agràries i per assolir un nivell similar al del 2016, amb 38,7 milions d’euros més; per dotar l’Agencia d’Informació i Control Alimentaris de major capacitat per fer complir les normes de la cadena alimentària, amb 0,63 milions d’euros més; per millorar la sanitat animal amb més dotació dels plans d’erradicació de malalties, amb 5,7 milions d’euros més, i per a la sanitat vegetal, amb un increment de la capacitat de vigilància i control de les plagues i malalties vegetals, amb 2,5 milions d’euros més.

A més, Unió de Pagesos reclamarà que els pressupostos contemplin un ajut d’Estat per poder recuperar el suport a la fruita seca, ja que tot i estar previst als pressupostos del 2016 i el 2017 no es va fer efectiu i ara ha desaparegut del Projecte per al 2018.

Periodista.
Escriu un comentari
X
X